dry

dry
I
[drai] a չոր, ցամաք. dry climate/weather/ soil/clothes/wine/hair չոր կլիմա/եղա նակ/ հող/հագուստ/ դառը գինի/մազեր. dry land ցա մաք. dry year չորային տարի. dry cough չոր հազ. dry well չորացած ջրհոր. run dry չորանալ, ցա մաքել. (ձանձրալի) dry book/person/lecture ձանձրալի գիրք/մարդ/դասախոսություն. dry facts մերկ փաստեր. dry cow ամուլ կով. go dry ոգելից խմիչքներ արգելելը, ոգելիցից /հրա ժարվելը
II
[drai] v չորանալ, չորացնել, ցամաքել. dry hair/washing մազերը/լվացքը չորացնել. The river is drying up Գետը չորանում է. dry one’s hands/tears/eyes/dishes ձեռքերը/արցունք ները/աչքերը/ամանները չորաց նել/ցա մա քեցնել. Do dry up! խսկց. Լռի՛ր, Վե՛րջ տուր

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • dry — dry …   Dictionnaire des rimes

 • dry — dry·ad; dry·as; dry; dry·de·ni·an; dry·i·nid; dry·in·i·dae; dry·ly; dry·man; dry·ness; dry·o·bal·a·nops; dry·ob·a·tes; dry·o·phyl·lum; dry·o·pi·the·cid; dry·o·pith·e·ci·nae; dry·o·pi·the·cus; dry·op·te·ris; dry·op·te·roid; gynan·dry;… …   English syllables

 • Dry — (dr[imac]), a. [Compar. {Drier}; superl. {Driest}.] [OE. dru[yogh]e, druye, drie, AS. dryge; akin to LG. dr[ o]ge, D. droog, OHG. trucchan, G. trocken, Icel. draugr a dry log. Cf. {Drought}, {Drouth}, 3d {Drug}.] 1. Free from moisture; having… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dry — [ draj ] adj. inv. et n. m. • 1877; mot angl. « sec » ♦ Anglic. 1 ♦ Sec, en parlant du champagne, du vermouth. ⇒aussi extra dry. 2 ♦ N. m. (1951) Cocktail au gin et au vermouth. ⇒ martini. Des drys ou des dry …   Encyclopédie Universelle

 • dry — adj 1 Dry, arid mean devoid of moisture. Dry may suggest freedom from noticeable moisture either as a characteristic or as a desirable state {a dry climate} {1dry clothing} {dry land} {dry provisions} …   New Dictionary of Synonyms

 • dry — [drī] adj. drier, driest [ME drie < OE dryge, akin to Ger trocken, Du droog < IE * dhereugh , fast, firm, solid (< base * dher , to hold out, hold fast > FIRM1)] 1. not watery; not under water [dry land] 2. having no moisture; not wet …   English World dictionary

 • Dry — or dryness may refer to: Lack of water Prohibiting alcohol (see Dry county) Dryness (taste), the lack of sugar in a drink, especially an alcoholic one (not to be confused with the meaning listed above) Dryness (medical) Dryness (drought) Dry… …   Wikipedia

 • Dry — Dry, v. t. [imp. & p. p. {Dried}; p. pr. & vb. n. {Drying}.] [AS. drygan; cf. drugian to grow dry. See {Dry}, a.] To make dry; to free from water, or from moisture of any kind, and by any means; to exsiccate; as, to dry the eyes; to dry one s… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dry up — {v.} 1. To become dry. * /The reservoir dried up during the four month drought./ 2. To disappear or vanish as if by evaporating. * /The Senator s influence dried up when he was voted out of office./ 3. {slang} To stop talking. Often used as a… …   Dictionary of American idioms

 • dry up — {v.} 1. To become dry. * /The reservoir dried up during the four month drought./ 2. To disappear or vanish as if by evaporating. * /The Senator s influence dried up when he was voted out of office./ 3. {slang} To stop talking. Often used as a… …   Dictionary of American idioms

 • dry — 〈[ draı] Adj.〉 trocken, herb, ohne Zuckerzusatz (Wein, Sekt) [engl.] * * * dry [dra̮i ] <indekl. Adj.; nachgestellt [engl. dry, verw. mit ↑ trocken]: (von Sekt, Wein o. Ä.) herb, trocken. * * * dry   [draɪ; englisch »trocken«],     …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”